Πιστοποιητικό RoHS της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σύντομη εισαγωγή

Το RoHS είναι ένα υποχρεωτικό πρότυπο που ορίζεται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο πλήρης τίτλος του είναι η οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες που περιορίζει τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Το πρότυπο έχει εφαρμοστεί επίσημα από την 1η Ιουλίου 2006. Χρησιμοποιείται κυρίως για ρυθμίζουν τα πρότυπα υλικών και διεργασιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων για να τα καταστήσουν πιο ευνοϊκά για την ανθρώπινη υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρότυπο στοχεύει στην εξάλειψη του μολύβδου, του υδραργύρου, του καδμίου, του εξασθενούς χρωμίου, των πολυβρωμιωμένων διφαινυλίων και των πολυβρωμιωμένων διφαινυλαιθέρων από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

core_icons8